امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر گلشاد خیری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
g.kheiri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.kheiri
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر یعقوب پاژنگ
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی
گروه آموزشی: زیست شناسی
y.pazhang@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=205&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی 2229
نام: دکتر شیوا خضری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
sh.khezri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khezri
شماره تلفن: داخلی 2122
نام: دکتر مهدی بهیاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تکتونیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.behyari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.behyari
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر مهدی محمدزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زيست شناسی سلولی و مولکولی - بيوفيزيک
گروه آموزشی: زیست شناسی
m.mohamadzade@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=258&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی 2121
نام: دکتر ابراهیم حسین نجدگرامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم زیستی کاربردی -آبزیان
گروه آموزشی: زیست شناسی
e.gerami@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.gerami
شماره تلفن: داخلی 2119
نام: دکتر یوسف رحیم سوری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
y.rahimsouri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.rahimsouri
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر اکرم علیزاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - تکتونیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
ak.alizadeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ak.alizadeh
شماره تلفن: داخلی2125
نام: دکتر فرین بابائی بالدرلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی جانوری
گروه آموزشی: زیست شناسی
f.babaei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.babaei
شماره تلفن: داخلی 2174
نام: دكتر اسفنديار عباس نوين پور
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - مهندسی زمین شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
e.abbasnovinpour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=243&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی 2124

Pages