اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر قاسم مرندی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر بهمن رضایی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر غلامحسین غلامی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آمار
شماره تلفن: داخلی 2243
نام: دکتر اسماعیل نجفی
مرتبه علمی: استاديار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید پیش بین
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر زهرا اوروجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: داخلی 2236
نام: دکتر نیما شیخ بیگلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی (ویروس شناسی )
گروه آموزشی: زیست شناسی

n.baygloo@urmia.ac.ir

شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر اصغر زمانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی شیمی آلی
گروه آموزشی: نانو فناوری
شماره تلفن:
نام: دکتر سعید استادباشی کفاشی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
شماره تلفن: 2246

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:625  این هفته:8356  این ماه:31078  امسال:231001