اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر پیمان نجفی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2142
نام: دکتر احمد پورستار
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری شیمی آلی
شماره تلفن: داخلی 2030
نام: دكتر صمد عليپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - ژئوشيمی
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر فرح فرخی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم تشریحی
شماره تلفن: داخلی2101
نام: دكتر حسين پيرخراطي
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی زیست محیطی
شماره تلفن: داخلی 2140
نام: دکتر اکبر جعفری
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش اتمی و مولکولی
شماره تلفن: داخلی 2084
نام: دكتر سيد مقصود گلزان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: فيزيك، گرايش حالت جامد
شماره تلفن: داخلی 2081
نام: دکتر هادی گودرزی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش نظری
شماره تلفن: داخلی 2085
نام: دکتر جلیل خارا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2107
نام: دکتر رشید جامعی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
شماره تلفن: داخلی 2105

Pages

_______________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:629  این هفته:8360  این ماه:31082  امسال:231005