اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر عبد الناصر فضل نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتري زمين شناسي - پترولوژي
گروه آموزشی: زمین شناسی
a.fazlnia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.fazlnia
شماره تلفن: داخلی 2135
نام: دکتر علی اصغر ثیابقدسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
a.siabeghodsy@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.siabeghodsy
شماره تلفن: داخلی 2124
نام: دکتر رامین نیکروز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
r.nikrouz@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.nikrouz
شماره تلفن: 2171
نام: دکتر حبیب اذانچیلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای متروید
گروه آموزشی: دانشکده, ریاضی
h.azanchiler@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.azanchiler
شماره تلفن: داخلی 2237
نام: دکتر رحیم نادر علی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي فيزيك، گرايش اتمي و مولكولي
گروه آموزشی: فبزیک
r.naderali@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.naderali
شماره تلفن: داخلی 2083
نام: دکتر سعید شمس
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
s.shams@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.shams
شماره تلفن: داخلی 2138
نام: دکتر پرویز دارانیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
p.darania@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.darania
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جواد شکری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
j.shokri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.shokri
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر کوروش آقایار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك گرايش نظري
گروه آموزشی: فبزیک
k.aghayar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.aghayar
شماره تلفن: داخلی 2076
نام: دکتر اصغر اسمعیلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك، گرايش حالت جامد
گروه آموزشی: فبزیک
a.esmaeili@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.esmaeili
شماره تلفن: داخلی 2075

Pages