امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر فرح فرخی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای علوم تشریحی
گروه آموزشی: زیست شناسی
f.farokhi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.farokhi
شماره تلفن: داخلی2101
نام: دکتر رشید جامعی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
r.jamei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.jamei
شماره تلفن: داخلی 2105
نام: دکتر فاطمه رحمانی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای بیوتکنولوژی
گروه آموزشی: زیست شناسی
f.rahmani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.rahmani
شماره تلفن: داخلی 2117
نام: دکتر رحیم نادر علی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دكتراي فيزيك، گرايش اتمي و مولكولي
گروه آموزشی: فبزیک
r.naderali@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.naderali
شماره تلفن: داخلی 2083
نام: دکتر حبیب اذانچیلر
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای متروید
گروه آموزشی: دانشکده, ریاضی
h.azanchiler@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.azanchiler
شماره تلفن: داخلی 2237
نام: دکتر سعید شمس
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
s.shams@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.shams
شماره تلفن: داخلی 2138
نام: دکتر پرویز دارانیا
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
p.darania@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.darania
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر جواد شکری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
j.shokri@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.shokri
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر محمد علی ابوالفتحی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز
گروه آموزشی: ریاضی
m.abolfathi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abolfathi
شماره تلفن: داخلی 2245
نام: دکتر کوروش آقایار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای فيزيك گرايش نظري
گروه آموزشی: فبزیک
k.aghayar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.aghayar
شماره تلفن: داخلی 2076

Pages