امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر ناصر عباسپور
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم گیاهی ( فیزیولوژی گیاهی)
گروه آموزشی: زیست شناسی
n.abbaspour@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.abbaspour
شماره تلفن: داخلی 2108
نام: دکتر منیر مجرد
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - پترولوژی
گروه آموزشی: زمین شناسی
m.modjarrad@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=257&Ln=fa
شماره تلفن: داخلی 2129
نام: دکتر علی عابدینی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
گروه آموزشی: زمین شناسی
a.abedini@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.abedini
شماره تلفن: داخلی 2134
نام: دکتر عبد الناصر فضل نیا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دكتري زمين شناسي - پترولوژي
گروه آموزشی: زمین شناسی
a.fazlnia@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.fazlnia
شماره تلفن: داخلی 2135
نام: دکتر علی اصغر ثیابقدسی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی
گروه آموزشی: زمین شناسی
a.siabeghodsy@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.siabeghodsy
شماره تلفن: داخلی 2124
نام: دکتر رامین نیکروز
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای ژئوفیزیک
گروه آموزشی: زمین شناسی
r.nikrouz@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.nikrouz
شماره تلفن: 2171
نام: دکتر جلیل خارا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
j.khara@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.khara
شماره تلفن: داخلی 2107
نام: دکتر وحید نجاتی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری بافت جنین شناسی
گروه آموزشی: زیست شناسی
v.nejati@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.nejati
شماره تلفن: داخلی 2118
نام: دكتر حسين پيرخراطي
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی - زمین شناسی زیست محیطی
گروه آموزشی: دانشکده, زمین شناسی
h.pirkharrati@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.pirkharrati
شماره تلفن: داخلی 2140
نام: دکتر لطیفه پوراکبر
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: زیست شناسی
l.pourakbar@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/l.pourakbar
شماره تلفن: داخلی 2100

Pages