امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

اعضای هیات علمی دانشکده

نام: دکتر اکبر جعفری
مرتبه علمی: دانشيار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش اتمی و مولکولی
گروه آموزشی: فبزیک
a.jafari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.jafari
شماره تلفن: داخلی 2084
نام: دکتر محمدعلی اسدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای توپولوژی
گروه آموزشی: ریاضی
m.asadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.asadi
شماره تلفن: داخلی 2242
نام: دکتر علی سرباز جانفدا
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای توپولوژی جبری
گروه آموزشی: ریاضی
a.sjanfada@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.sjanfada
شماره تلفن: داخلی 2239
نام: دکتر فرضعلی ایزدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
گروه آموزشی: ریاضی
f.izadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.izadi
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر رضا سزیده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
r.sazeedeh@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.sazeedeh
شماره تلفن: داخلی 2230
نام: دکتر آرش ثباتيان
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک، گرايش اتمي مولكولي، شاخه اپتیک
گروه آموزشی: فبزیک
a.sabatyan@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.sabatyan
شماره تلفن: داخلی 2089
نام: دکتر محمد تقی احمدی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسي برق
گروه آموزشی: فبزیک
mt.ahmadi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mt.ahmadi
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر سعید سهرابی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای آنالیز عددی
گروه آموزشی: ریاضی
s.sohrabi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.sohrabi
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر بهمن رضایی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای هندسه
گروه آموزشی: ریاضی
b.rezaei@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.rezaei
شماره تلفن: داخلی
نام: دکتر محسن قاسمی
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای جبر
گروه آموزشی: ریاضی
m.ghasemi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghasemi
شماره تلفن: داخلی 2247

Pages