امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده

نام: حجت پیربداغی
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: 0
محل کار: دانشکده علوم
نام: اکبر تقی نژاد
سمت: مسئول دفتر و دبیرخانه
تلفن: 0
محل کار: دانشکده علوم

Pages